Hoppa till innehållet
Företag

Företag

SNELLMANS KÖTTFÖRÄDLING AB

Oy Snellman Ab är ett familjeföretag i Jakobstad som har tillverkat högklassiga kött- och charkprodukter i 70 år. Verksamheten omfattar anskaffning, slakteri, nedskärning, köttförädling och charkproduktion. Leverprodukter, skivad smörgåsmat och finländskt konsumentförpackat kött är Herr Snellmans mest omtyckta produktkategorier. Herr Snellman har sett konsumtionstrender komma och gå under sin sjuttioåriga verksamhetsperiod men kvalitetstänkandet tänker åtminstone han hålla fast vid.

DEL AV SNELLMAN-KONCERNEN

Snellmans Köttförädling hör till Snellman-koncernen och är dess största och äldsta delområde. Huvudkontoret befinner sig i Jakobstad på den österbottniska kusten. Här började bröderna Kurt och Lars sin korvtillverkning i små källarutrymmen hösten 1951. Deras intresse för kött och korv lever ännu i denna dag. På fabriken i Jakobstad arbetar drygt 800 personer.

Verksamheten inbegriper bland annat primärproduktion, styckning, nedskärning, paketering av kött, vidareförädling, skivning och självklart också tillverkning av medvurst och leverkorv, som traditionellt sett hört till köttförädlingens specialområden. Köttförädling är en pionjär i innovation och produktutveckling och förmår snabbt svara på konsumenternas behov. Företaget har principer som man inte prutar på och tillverkar rena produkter. I Snellmans produkter är kötthalten är hög och inga onödiga tillsatsämnen används.

Snellmans Köttförädling samarbeter med ca 2200 producenter av griskött och nötkött. Med hjälp av Lantgårdens Bästa kvalitetsprogram och de yrkesskickliga producenterna på finländska familjegårdar garanteras de bästa möjliga råvarorna. Samarbete, delaktighet och spårbarhet är viktiga principer.

VÅRA POLICYN

Vår vision är att vara det mest ansvarsfulla livsmedelsföretaget inom köttbranschen, där alla i vår värdekedja har en chans att lyckas. Vi agerar enligt våra värderingar och etiska principer, vilket vi också vägleder våra partners till att göra. Vi vill producera ren och säker mat till människor i en kedja där producenterna har förutsättningar att utveckla sin verksamhet och djuren mår bra. Vi är medvetna om vår verksamhets miljö- och klimatpåverkan och strävar efter att minska dem.

Våra policyn skapar ett ramverk för hela verksamheten inom Snellmans Köttförädling Ab och gäller alla anställda och funktioner i företaget. Våra policyn är baserade på de internationella standarderna ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001 och IFS Food.

POLICY FÖR KVALITET OCH LIVSMEDELSSÄKERHET

I vår verksamhet tar vi hänsyn till de förväntningar som ställs på livsmedelskedjan gällande ansvarsfull verksamhet, produktsäkerhet, produktkvalitet, kund- och konsumentbehov samt miljö. Vi förbinder oss till att utveckla vår verksamhet inom alla delområden.

  1. Snellmans verksamhet är konsumentinriktad och följer gällande myndighetskrav.
  2. Produktsäkerhet säkerställs i alla led i kedjan, från upphandling till produktion.
  3. Snellmans produkter tillverkas i Finland, av finskt kött.
  4. Produkterna är alltid gjorda av rena och högkvalitativa råvaror.
  5. Snellmans verksamhet är ärlig, öppen och människonära och följer god affärsetik.
  6. Vårt ansvar är att utveckla kompetensen hos personalen och värna om deras arbetsförmåga.
  7. Snellman förbättrar kontinuerligt sin verksamhet med miljön och framtiden i åtanke.

Fundamentet för livsmedelssäkerhetspolicyn är ett omfattande egenkontrollsystem baserat på HACCP och livsmedelssäkerhetsstandarden IFS Food.

Vår livsmedelssäkerhetspolicy och kvalitetspolicy implementeras med hjälp av kompetent personal och ledning. Snellmans lednings ansvarar för är att skapa förutsättningar för en verksamhet där varje medarbetare har möjlighet att säkerställa produktsäkerheten och produktkvaliteten. Personalen utbildas för ständiga förbättringar, de noggrant insatta i sitt arbete och processerna utvecklas ständigt. Baserat på riskbedömning minimerar vi ständigt risker relaterade till kvalitet och livsmedelssäkerhet.

POLICY FÖR MIlJÖ OCH ENERGI

Snellmans Köttförädling Ab:s verksamhet omfattar anskaffning av råvaror, slakteriverksamhet och köttberedningsindustrin i Jakobstad på Granholmens industriområde. Vi strävar efter att minska den miljöbelastning som vår verksamhet orsakar genom ständiga förbättringar. Det gör vi genom att använda råvaror och energi så effektivt som möjligt och genom att använda oss av förnybar energi.

Vi återvinner värmeenergi från vårt kylsystem för att minska energiförbrukningen. Ytterligare energi produceras med värmepumpar. Den vattenånga som behövs i fabrikens processer värms upp med biogas, som är en koldioxidneutral energikälla. Vi försöker minimera det svinn som orsakas av vår verksamhet, till exempel med hjälp av återvinning av förpackningsavfall och med hjälp av vårt avloppsreningsverk. Vi strävar efter att minska förpackningarnas koldioxidavtryck genom att minska användningen av förpackningsmaterial – med hänsyn till produktens hållbarhet och säkerhet. Vi tar hänsyn till miljöpåverkan när vi utvecklar nya produkter och produktionsmetoder. Vid inköp av utrustning och maskiner uppmärksammar vi frågor relaterade till att minska energianvändningen när det är möjligt.

Vi utbildar vår personal till medvetenhet om verksamhetens miljöpåverkan och uppmuntrar personalen till att minska dem. Vi informerar vår personal om utvecklingen av energiförbrukningen i våra interna informationskanaler och vid olika utbildningstillfällen. Som ett ansvarsfullt företag följer Snellmans Köttförädling Ab alla myndigheters föreskrifter och kraven i ingångna avtal. Vi uppmuntrar och utbildar våra råvaruproducenter på våra familjegårdar att ta hänsyn till miljöfrågor i deras egen verksamhet.

Ledningen ansvarar för att säkerställa nödvändiga resurser för att nå de uppsatta målen.

POLICY FÖR SÄKERHET

Vi utvecklar och upprätthåller säkerheten på arbetsplatsen och personalens välbefinnande genom arbetarskyddet. Arbetsplatserna och arbetsuppgifter ska vara säkra och icke hälsovådliga för våra medarbetare. Företaget ordnar säkerhetsrelaterade utbildningar för anställda, arbetsledare och företagsledning. Arbetarskyddspersonalen informerar företagets ledning och personal i frågor som rör arbetarskyddet, arbetshälsan och utbildning. Ansvarsområdena inom arbetarskyddet bestäms av arbetsuppgifter och befogenheter. Våra anställda har en skyldighet att upphöra sitt arbete om förhållandena är osäkra eller kvaliteten på arbetet äventyras. Vår riktlinje för verksamheten är att de anställda utför sitt arbete säkert och kan gå i pension friska.

OIVA-RAPPORT

Oiva är ett system för offentliggörande av resultaten av inspektionerna inom livsmedelstillsynen och systemet koordineras av Livsmedelsverket. I Oiva bedöms livsmedelssäkerheten i företaget, såsom livsmedelshygienen och produktsäkerheten, med hjälp av smilisar.

Oiva-rapporten för Snellmans Köttförädling Ab.

Konsument- och konkurrensverkets anvisning
Enligt Konsument- och konkurrensverkets anvisning ska näringsidkaren informera konsumenterna om ett behörigt tvistlösningsorgan utanför domstol i tvistemål mellan konsumenten och näringsidkaren. För Snellmans Köttförädling Ab:s del gäller detta personal- och producentbutkernas verksamhet i Jakobstad och Kervo som är våra enda direktförsäljningskanaler. Gällande alla andra händelser är det ett fall mellan handeln och konsumenten.

Om en meningsskiljaktighet rörande köpeavtalet inte kan lösas genom förhandling mellan parterna, kan konsumenten hänskjuta ärendet till konsumenttvistenämnden (www.kuluttajariita.fi) för avgörande. Innan ärendet hänskjuts till konsumenttvistenämnden för behandling bör konsumenten kontakta magistraternas konsumentrådgivning (www.konsumentrådgivning.fi).

CERTIFIKAT

Verksamheten på Snellmans Köttförädling Ab uppfyller följande certifieringars krav.

ISO 9001
ISO 14001
ISO 50001
IFS Food