Företag

Snellmans Köttförädling Ab

Oy Snellman Ab är ett familjeföretag i Jakobstad som har tillverkat högklassiga kött- och charkprodukter i 70 år. Verksamheten omfattar anskaffning, slakteri, nedskärning, köttförädling och charkproduktion. Leverprodukter, skivad smörgåsmat och finländskt konsumentförpackat kött är Herr Snellmans mest omtyckta produktkategorier. Herr Snellman har sett konsumtionstrender komma och gå under sin sjuttioåriga verksamhetsperiod men kvalitetstänkandet tänker åtminstone han hålla fast vid.

Del av Snellman-koncernen

Snellmans Köttförädling hör till Snellman-koncernen och är dess största och äldsta delområde. Huvudkontoret befinner sig i Jakobstad på den österbottniska kusten. Här började bröderna Kurt och Lars sin korvtillverkning i små källarutrymmen hösten 1951. Deras intresse för kött och korv lever ännu i denna dag. På fabriken i Jakobstad arbetar drygt 800 personer.

Verksamheten inbegriper bland annat primärproduktion, styckning, nedskärning, paketering av kött, vidareförädling, skivning och självklart också tillverkning av medvurst och leverkorv, som traditionellt sett hört till köttförädlingens specialområden. Köttförädling är en pionjär i innovation och produktutveckling och förmår snabbt svara på konsumenternas behov. Företaget har principer som man inte prutar på och tillverkar rena produkter. I Snellmans produkter är kötthalten är hög och inga onödiga tillsatsämnen används.

Snellmans Köttförädling samarbeter med ca 2200 producenter av griskött och nötkött. Med hjälp av Lantgårdens Bästa kvalitetsprogram och de yrkesskickliga producenterna på finländska familjegårdar garanteras de bästa möjliga råvarorna. Samarbete, delaktighet och spårbarhet är viktiga principer.

Verksamhets- och livsmedelssäkerhetspolitik

1. Snellmans verksamhet är ärlig, människonära och bygga på hög företagsetik 
2. Produkterna tillverkas av rena råvaror och råvaror av god kvalitet
3. Vi bryr oss om en trivsam och motiverande arbetsomgivning.
4. Snellmans verksamhet följer myndighetskraven, är konsumentstyrd och trovärdig
5. Som företag fungerar Snellmans dynamiskt genom att fortsättningsvis förbättra sin verksamhet påomgivningens och framtidens villkor.

Oy Snellman Ab informerar sin personal, myndigheter, kunder och andra intressenter om eventuella livsmedelssäkerhets- och miljöeffekter föranledda av verksamheten och nya projekt.

Miljöpolitik

Snellmans Köttförädling Ab:s verksamhet omfattar anskaffning av råvaror, slakteriverksamhet och köttförädling på Granholmen utanför Jakobstad. I vår egen verksamhet strävar vi till att minska den av verksamheten förorsakade miljöbelastningen genom att använda råvaror och energi så effektivt som möjligt. Vid utvecklandet av nya produkter och produktionsmetoder beaktar vi deras effekter på miljö.

Vi skolar vår personal till medvetenhet om verksamhetens miljöpåverkan och vi stöder och uppmuntrar till en minskning av den samma. Som ett ansvarstagande företag följer Snellmans Köttförädling Ab alla de föreskrifter som av myndigheterna åläggs företaget, likaså alla de avtal som görs i företagets namn. Inom primärproduktionen uppmuntrar och utbildar vi köttproducenterna till att beakta miljöfrågorna i sin egen produktion.

OIVA-RAPPORT

Oiva är ett system för offentliggörande av resultaten av inspektionerna inom livsmedelstillsynen och systemet koordineras av Livsmedelssäkerhetsverket Evira. I Oiva bedöms livsmedelssäkerheten i företaget, såsom livsmedelshygienen och produktsäkerheten, med hjälp av smilisar.

Snellmans Oiva-rapport.

Konsument- och konkurrensverkets anvisning
Enligt Konsument- och konkurrensverkets anvisning ska näringsidkaren informera konsumenterna om ett behörigt tvistlösningsorgan utanför domstol i tvistemål mellan konsumenten och näringsidkaren. För Snellmans Köttförädling Ab:s del gäller detta personal- och producentbutkernas verksamhet i Jakobstad och Kervo som är våra enda direktförsäljningskanaler. Gällande alla andra händelser är det ett fall mellan handeln och konsumenten.

Om en meningsskiljaktighet rörande köpeavtalet inte kan lösas genom förhandling mellan parterna, kan konsumenten hänskjuta ärendet till konsumenttvistenämnden (www.kuluttajariita.fi) för avgörande. Innan ärendet hänskjuts till konsumenttvistenämnden för behandling bör konsumenten kontakta magistraternas konsumentrådgivning (www.konsumentrådgivning.fi).

Certifikat

Verksamheten på Snellmans Köttförädling Ab uppfyller följande certifieringars krav.

ISO 9001
ISO 14001
ISO 50001
IFS Food

Yritys 2
Företag 1