Företag

Snellmans Köttförädling Ab

Oy Snellman Ab är ett familjeföretag i Jakobstad som har tillverkat högklassiga kött- och charkprodukter i 70 år. Verksamheten omfattar anskaffning, slakteri, nedskärning, köttförädling och charkproduktion. Leverprodukter, skivad smörgåsmat och finländskt konsumentförpackat kött är Herr Snellmans mest omtyckta produktkategorier. Herr Snellman har sett konsumtionstrender komma och gå under sin sjuttioåriga verksamhetsperiod men kvalitetstänkandet tänker åtminstone han hålla fast vid.

Del av Snellman-koncernen

Snellmans Köttförädling hör till Snellman-koncernen och är dess största och äldsta delområde. Huvudkontoret befinner sig i Jakobstad på den österbottniska kusten. Här började bröderna Kurt och Lars sin korvtillverkning i små källarutrymmen hösten 1951. Deras intresse för kött och korv lever ännu i denna dag. På fabriken i Jakobstad arbetar drygt 800 personer.

Verksamheten inbegriper bland annat primärproduktion, styckning, nedskärning, paketering av kött, vidareförädling, skivning och självklart också tillverkning av medvurst och leverkorv, som traditionellt sett hört till köttförädlingens specialområden. Köttförädling är en pionjär i innovation och produktutveckling och förmår snabbt svara på konsumenternas behov. Företaget har principer som man inte prutar på och tillverkar rena produkter. I Snellmans produkter är kötthalten är hög och inga onödiga tillsatsämnen används.

Snellmans Köttförädling samarbeter med ca 2200 producenter av griskött och nötkött. Med hjälp av Lantgårdens Bästa kvalitetsprogram och de yrkesskickliga producenterna på finländska familjegårdar garanteras de bästa möjliga råvarorna. Samarbete, delaktighet och spårbarhet är viktiga principer.

POLICY

Vår vision är att vara den mest ansvarsfulla köttproducenten i vars värdekedja alla kan lyckas. Vi verkar i enlighet med våra värderingar och etiska principer, även i kontakterna med våra samarbetspartners. Vi vill producera rena och säkra livsmedel åt människor i en kedja, där våra producenter har förutsättningar att utveckla sin egen verksamhet och där djuren mår bra. Vi är medvetna om effekten vår verksamhet har på klimatet och miljön och jobbar aktivt för att minska på dess effekter.

Vår policy skapar förutsättningarna för hela verksamheten vid Snellmans Köttförädling Ab och gäller alla företagets funktioner och samtliga anställda. Vår policy baserar sig på de internationella standarderna ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001 och IFS Food.

KVALITETS- OCH LIVSMEDELSSÄKERHETSPOLICY

I vår verksamhet beaktar vi alla de förväntningar som riktas mot livsmedelskedjan gällande hållbar verksamhet, produktsäkerhet, produkternas kvalitet, kund- och konsumentbehoven samt miljön. Vi förbinder oss till att utveckla vår verksamhet på samtliga delområden.

  1. Snellmans verksamhet utgår från konsumenten och beaktar alla befintliga myndighetskrav.
  2. Produktsäkerheten säkerställs i varje skede av kedjan från anskaffning till produktion.
  3. Snellmans produkter tillverkas i Finland av finländskt kött.
  4. Produkterna tillverkas alltid av rena och högkvalitativa råvaror.
  5. Snellmans verksamhet är ärlig, öppen och människonära i enlighet med god företagsetik.
  6. Vi tar ansvar för vår personals kunnande och upprätthållandet av deras arbetsförmåga.
  7. Snellman förbättrar ständigt sin verksamhet med miljön och framtiden i åtanke.

Livsmedelssäkerhetspolicyn baserar sig på en omfattande egenkontroll som baseras på HACCP samt på livsmedelssäkerhetsstandarden IFS Food.

Livsmedelssäkerhets- och kvalitetspolicyn förverkligas med hjälp av en kunnig personal och en kompetent ledning. Ledningen på Snellman ansvarar för att skapa förutsättningar för verksamheten där varje enskild anställd kan säkerställa både produkternas kvalitet och säkerhet. Personalen skolas i ständiga förbättringar, de får en gedigen introduktion till sitt arbete och processerna kring detta är i ständig utveckling. Genom att evaluera riskerna i vår verksamhet minimerar vi kontinuerligt risker som kan förknippas med produkternas säkerhet och kvalitet.

Snellmans Köttförädling Ab informerar sin personal, myndigheter, kunder och andra intressenter om den egna verksamheten och vilka effekter nya projekt eventuellt kan ha på livsmedelssäkerheten och miljön.

MILJÖ- OCH ENERGIPOLICY

 Verksamheten för Snellmans Köttförädling Ab omfattar införskaffning av råvara, slakteriverksamhet och köttproduktion vid Granholmens industriområde i Jakobstad. Vi strävar aktivt till att minska på den miljöbelastning som verksamheten utgör genom att använda råvaror och energi så effektivt som möjligt och förlita oss på förnybar energi.

I vår strävan att minska på vår energianvändning tar vi vara på spillvärme ur våra processer. Vi producerar också energi via värmepumpar. Den vattenånga vi använder i våra processer värms upp med biogas, som är en koldioxidneutral energikälla. Vi strävar till att minimera svinnet i vår verksamhet via till exempel återvinning av förpackningsmaterial och utnyttjande av vårt eget vattenreningsverk. Vi jobbar aktivt för att minska på koldioxidavtrycket från våra förpackningar genom att minska på användningen av förpackningsmaterial – naturligtvis utan att tumma på hållbarhet eller produktsäkerhet. Vi beaktar alltid den eventuella miljöpåverkan när vi utvecklar nya produkter och produktionsmetoder. Vid införskaffningar av apparatur och maskiner är energieffektivitet alltid en viktig faktor i helhetsbedömningen.

Vi utbildar vår personal i att vara medvetna om vår miljöpåverkan och uppmuntrar personalen aktivt att minska på sagda påverkan. Vi informerar personalen om energifrågor i våra interna informationskanaler och vid utbildningstillfällen. Som det ansvarsfulla företag Snellmans Köttförädling Ab är, följer vi alltid samtliga myndighetsbestämmelser och lever upp till förpliktelserna i de avtal vi ingått. Inom vår primärproduktion uppmuntrar och utbildar vi våra producenter att ta miljöfrågor i beaktande i sin egen verksamhet.

Det är ledningens ansvar att se till att det finns tillgängliga resurser för att nå våra målsättningar.

SÄKERHETSPOLICY

Vi utvecklar och upprätthåller arbetssäkerheten och arbetar aktivt för en välmående personal via arbetarskyddet. Våra utrymmen och uppgifter skall vara säkra och inte utgöra en fara för våra anställdas hälsa. Företaget ordnar arbetsskydds- och säkerhetsskolningar åt produktionspersonal, arbetsledning och tjänstemän upp till högsta ledningen. Arbetarskyddspersonalen håller ledningen informerade om ärenden som rör personalens arbetsskydd, välmående i arbete och utbildningsbehov. Ansvaret i arbetarskyddsfrågor fördelas enligt uppgifter och mandat. Våra anställda bör avbryta utförandet av en arbetsuppgift ifall förutsättningarna är otrygga eller kvaliteten på arbetet är i fara. För oss är det en hederssak att våra anställda kan jobba under trygga förhållanden och gå in pension friska.

Det är främst arbetsledarna, mellancheferna och högsta ledningen på företaget som ansvar för säkerheten och de anställdas välmående på företaget.

OIVA-RAPPORT

Oiva är ett system för offentliggörande av resultaten av inspektionerna inom livsmedelstillsynen och systemet koordineras av Livsmedelssäkerhetsverket Evira. I Oiva bedöms livsmedelssäkerheten i företaget, såsom livsmedelshygienen och produktsäkerheten, med hjälp av smilisar.

Snellmans Oiva-rapport.

Konsument- och konkurrensverkets anvisning
Enligt Konsument- och konkurrensverkets anvisning ska näringsidkaren informera konsumenterna om ett behörigt tvistlösningsorgan utanför domstol i tvistemål mellan konsumenten och näringsidkaren. För Snellmans Köttförädling Ab:s del gäller detta personal- och producentbutkernas verksamhet i Jakobstad och Kervo som är våra enda direktförsäljningskanaler. Gällande alla andra händelser är det ett fall mellan handeln och konsumenten.

Om en meningsskiljaktighet rörande köpeavtalet inte kan lösas genom förhandling mellan parterna, kan konsumenten hänskjuta ärendet till konsumenttvistenämnden (www.kuluttajariita.fi) för avgörande. Innan ärendet hänskjuts till konsumenttvistenämnden för behandling bör konsumenten kontakta magistraternas konsumentrådgivning (www.konsumentrådgivning.fi).

Certifikat

Verksamheten på Snellmans Köttförädling Ab uppfyller följande certifieringars krav.

ISO 9001
ISO 14001
ISO 50001
IFS Food

Yritys 2
Företag 1