Siirry sisältöön
Yritys

Yritys

SNELLMANIN LIHANJALOSTUS OY

Snellmanin Lihanjalostus Oy on pietarsaarelainen perheyritys, joka on valmistanut korkealaatuisia liha-ja leikkeletuotteita jo 70 vuotta. Toimintaan kuuluvat hankinta, teurastus, lihan paloittelu ja jalostus sekä erilaisten lihavalmisteiden valmistus. Leikkele- ja maksatuotteet sekä kuluttajapakattu liha ovat Herra Snellmanin vahvuuksia. Herra Snellman on nähnyt kulutustrendien menevän ja tulevan 70-vuotisen toimintansa aikana, mutta laadusta hän aikoo pitää aina tiukasti kiinni.

osa snellman-konsernia

Snellmanin Lihanjalostus kuuluu Snellman-konserniin ollen sen suurin ja vanhin toimiala. Pääpaikka on Pietarsaaren kaupungissa Pohjanmaan rannikolla. Täällä veljekset Kurt ja Lars Snellman aloittivat makkaran valmistuksen kellaritiloissa syksyllä 1951. Heidän kiinnostuksensa lihaan ja makkaraan elää yhä tänäkin päivänä. Pietarsaaren tehtaalla työskentelee yli 800 henkilöä.

Toiminta käsittää muun muassa alkutuotannon, teurastuksen, paloittelun, lihan pakkauksen, jatkojalostuksen, viipaloinnin ja luonnollisesti myös meetvurstin ja maksamakkaran valmistuksen, jotka perinteisesti kuuluvat lihanjalostuksen erikoisaloihin. Lihanjalostus on edelläkävijä innovaatioissa ja tuotekehittelyssä ja pystyy nopeasti vastaamaan kuluttajien tarpeisiin. Yrityksellä on tinkimättömät laatuperiaatteet ja se valmistaa puhtaita tuotteita, joissa lihapitoisuus on korkea ja ylimääräisiä lisäaineita ei käytetä.

Snellmanin Lihanjalostus tekee läheistä yhteistyötä yli 2200 sian- ja naudanlihan tuottajan kanssa. Maatilan Parhaat -laatuohjelman ja suomalaisten perhetilojen ammattitaitoisten tuottajien avulla yritys takaa parhaimman mahdollisen raaka-aineen. Yhteistyö, osallisuus ja jäljitettävyys ovat tärkeitä periaatteita.

politiikat ja sertifioinnit

Visionamme on vastuullisin lihatalo, jonka arvoketjussa kaikilla on mahdollisuus onnistua. Haluamme tuottaa puhdasta ja turvallista ruokaa ihmisille ketjussa, jossa tuottajilla on edellytykset kehittää toimintaansa ja eläimet voivat hyvin. Tunnemme toiminnastamme aiheutuvat ympäristö- ja ilmastovaikutukset ja pyrimme pienentämään niitä. Olemme omalta osaltamme varmistamassa suomalaisen elintarviketuotannon huoltovarmuutta.

Toimimme arvojemme ja eettisten periaatteidemme mukaan, joihin ohjaamme myös yhteistyökumppaneitamme Snellman-konsernin eettisillä ohjeilla eli toimittajiemme allekirjoittamilla Code of Conduct -dokumenteilla sekä perhetilojemme tuotantosopimuksilla.

Politiikat luovat puitteet koko Snellmanin Lihanjalostus Oy:n toiminnalle ja koskevat kaikkia yrityksen työntekijöitä ja toimintoja. Politiikat perustuvat kansainvälisiin standardeihin ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001 ja IFS Food.

LAATU- JA ELINTARVIKETURVALLISUUSPOLITIIKKA

Huomioimme toiminnassamme elintarvikeketjuun kohdistuvat odotukset vastuullisten toimintatapojen, tuoteturvallisuuden, tuotteiden laadun, asiakas- ja kuluttajatarpeiden sekä ympäristövaikutusten osalta. Olemme sitoutuneet kehittämään toimintaamme kaikilla osa-alueilla ja toiminnan kestävää kehitystä seurataan säännöllisin mittarein.

  1. Snellmanin toiminta on kuluttajalähtöistä ja noudattaa viranomaisvaatimuksia.
  2. Tuoteturvallisuus varmistetaan ketjun jokaisessa vaiheessa hankinnasta tuotantoon.
  3. Snellmanin tuotteet tehdään Suomessa, suomalaisesta lihasta.
  4. Tuotteet valmistetaan aina puhtaista ja laadukkaista raaka-aineista.
  5. Snellmanin toiminta on rehellistä, avointa ja ihmisläheistä noudattaen hyvää yritysetiikkaa.
  6. Vastuunamme on kehittää henkilökunnan osaamista ja huolehtia heidän työkyvystään.
  7. Snellman parantaa jatkuvasti toimintaansa ympäristön ja tulevaisuuden ehdoilla.

Elintarviketurvallisuuspolitiikan perustana on kattava HACCP:iin perustuva omavalvontajärjestelmä sekä elintarviketurvallisuusstandardi IFS Food. Ruokaviraston tarkastuseläinlääkärit valvovat päivittäistä toimintaamme paikan päällä.

Elintarviketurvallisuus ja laatupolitiikka toteutuvat osaavan henkilökunnan ja johdon avulla. Snellmanin johdon vastuulla on luoda edellytykset toiminnalle, jossa jokaisella työntekijällä on mahdollisuus varmistaa tuoteturvallisuus ja tuotteiden laatu. Henkilökuntaa koulutetaan jatkuvaan parantamiseen, heidät perehdytetään työhönsä huolellisesti ja prosesseja kehitetään jatkuvasti. Riskien arvioinnin perusteella minimoimme jatkuvasti laatuun ja elintarviketurvallisuuteen liittyviä riskejä.

Snellmanin Lihanjalostus Oy tiedottaa henkilöstölle, viranomaisille, asiakkaille ja muille sidosryhmille toimintansa sekä uusien hankkeiden mahdollisista elintarviketurvallisuus- ja ympäristövaikutuksista.  

Elintarviketurvallisuutta vahvistetaan ja sen toteutumista mitataan monin eri tavoin. Keinoja ovat mm: kuluttajareklamaatiot, hygieniapassit ja työturvallisuuskortit, omavalvonta ja viranomaisten Oiva-tarkastukset, hygienian ja turvallisuuden lisäkoulutukset, hätäensiapukoulutukset sekä elintarvikealan vuosittaiset perus- ja erikoisammattitutkinnot. Snellmanilla on oma ISO17025-sertifioitu laboratorio elintarviketurvallisuuden varmistamiseksi.

YMPÄRISTÖ- JA ENERGIAPOLITIIKKA

Snellmanin Lihanjalostus Oy:n toimintaan kuuluvat raaka-aineiden hankinta, teurastustoiminta ja lihavalmisteteollisuus Pietarsaaressa, Kuusisaaren teollisuusalueella. Pyrimme alentamaan toiminnasta aiheutuvaa ympäristökuormaa jatkuvan parantamisen kautta käyttämällä raaka-aineet ja energian mahdollisimman tehokkaasti sekä käyttämällä uusiutuvaa energiaa. 

Hyödynnämme energiankäytön vähentämisessä jäähdytysjärjestelmän lämpöenergian talteenottoa. Lisäenergiaa tuotetaan lämpöpumpuilla. Tehtaan prosesseissa tarvittava vesihöyry lämmitetään biokaasulla, joka on hiilidioksineutraali energialähde. Pyrimme minimoimaan toiminnastamme aiheutuvan hävikin mm. pakkausjätteiden kierrätyksen ja oman jätevedenpuhdistamon avulla. Pyrimme vähentämään pakkausten hiilijalanjälkeä vähentämällä pakkausmateriaalien käyttöä – tuotteen säilyvyys ja turvallisuus huomioiden. Otamme ympäristövaikutukset huomioon kehittäessämme uusia tuotteita ja tuotantomenetelmiä. Huomioimme laite- ja konehankinnoissa mahdollisuuksien mukaan energiankäytön vähentämiseen liittyvät asiat.

Koulutamme henkilöstöämme tiedostamaan toiminnan ympäristövaikutukset ja kannustamme näiden vähentämiseen. Tiedotamme henkilöstöllemme energiankulutuksen kehityksestä sisäisissä infokanavissa ja koulutustilaisuuksissa. Vastuullisena yrityksenä Snellmanin Lihanjalostus Oy noudattaa kaikkia viranomaismääräyksiä sekä tekemiensä sopimuksien vaatimuksia. Alkutuotannossa kannustamme ja koulutamme lihantuottajia ottamaan ympäristöasiat huomioon omassa toiminnassaan.

Johdon vastuulla on huolehtia tarvittavista resursseista asetettujen päämäärien saavuttamiseen. 

Ympäristö- ja energiavaikutusten pienentämistä mitataan mm. seuraamalla energian ja veden kulutusta sekä jäteveden, hävikin ja jätteiden määrää. Alkutuotannossa eläinten rehuhyötysuhde, soijan käytön vähentäminen sekä teuras- ja välityskuljetusten pituudet toimivat hyvinä mittareina.

henkilöstö- ja turvallisuuspolitiikka

Kehitämme ja ylläpidämme työturvallisuutta ja henkilökunnan työhyvinvointia työsuojelun kautta. Työtilojen ja -tehtävien on oltava turvallisia ja terveellisiä työntekijöillemme. Yritys järjestää työsuojelu- ja turvallisuuskoulutusta työntekijöille, työnjohtajille ja yrityksen johdolle. Työsuojeluhenkilöstö antaa tietoa yrityksen johdolle ja henkilökunnalle työsuojeluun, työhyvinvointiin ja koulutukseen liittyvissä asioissa. Työsuojeluvastuut määräytyvät työtehtävien ja toimivaltuuksien mukaan. Työntekijöillämme on velvollisuus keskeyttää työskentely, mikäli olosuhteet ovat turvattomat tai työn laatu vaarantuu. Ohjenuoranamme on, että työntekijät tekevät työnsä turvallisesti ja siirtyvät terveenä eläkkeelle.

Työpaikalla turvallisuudesta ja henkilökunnan hyvinvoinnista vastaavat ensisijaisesti työnjohtajat sekä keski- ja ylin johtohenkilökunta.

Henkilöstöpolitiikkamme sisältää omat kokonaisuutensa etätyöstä, työterveyshuollosta, varhaisen välittämisen mallista, rekrytoinnista ja tasa-arvosta sekä työsuhde-eduista. Mittareina toimivat mm. terveenä työssä -indeksi ja työtapaturmien määrä.

Snellman-konsernin yhteinen anonyymi ilmoituskanava on kaikkien sidosryhmien käytettävissä. Kanava löytyy kotisivultamme: https://snellman.fi/fi/snellman-konsernin-ilmoituskanava/

OIVA-RAPORTTI

Oiva on elintarvikevalvonnan tarkastustietojen julkistamisjärjestelmä, jota koordinoi Ruokavirasto. Oivan mukaisia tarkastuksia tekevät yleensä kuntien elintarvikevalvojat valvontasuunnitelman mukaisesti. Snellmanilla tarkastuksista vastaavat tehtaallamme työskentelevät Ruokaviraston tarkastuseläinlääkärit. Oivassa arvioidaan hymynaamoin yrityksen elintarviketurvallisuutta, kuten elintarvikehygieniaa ja tuoteturvallisuutta.

Snellmanin Lihanjalostus Oy:n Oiva-raportti.

Kilpailu- ja kuluttajaviraston ohje
Kilpailu- ja kuluttajaviraston ohjeistuksen mukaan elinkeinonharjoittajan on annettava tieto tuomioistuimen ulkopuolisesta riidanratkaisuelimestä, joka on toimivaltainen kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan välisessäriita-asiassa. Snellmanin Lihanjalostus Oy:n osalta asia koskee henkilöstö- ja tuottajamyymälöitämme Pietarsaaressa ja Keravalla, jotka ovat ainoita tuotteidemme suoramyyntikanavia. Muissa tapauksissa asia on kaupan ja kuluttajan välinen.

Jos kauppasopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi). 

SERTIFIKAATIT

Snellmanin Lihanjalostus Oy:n kaikki toiminnot kattavat seuraavien järjestelmien vaatimukset:

ISO 9001
ISO 14001
ISO 50001
IFS Food