Hoppa till innehållet
Snellmanille ISO 50001 -sertifikaatti

Snellman har fått certifiering enligt ISO 50001

Inspecta har beviljat Snellmans Köttförädling Ab certifiering av energiledningssystem enligt ISO 50001 som första företag inom köttbranschen. Certifieringen är en del av det långvariga arbetet för att förbättra energieffektiviteten och beakta miljöaspekter.

Snellman har gjort ett banbrytande arbete när det gäller att införa system för tillvaratagande av alternativa energiformer som spillvärme och biogasdrivna uppvärmningssystem.

– Tack vare utvecklingsarbetet har vi kunnat minska vår energiförbrukning med 29 procent under de senaste sju åren, trots att produktionsytan på fabriken samtidigt har ökat med 240 procent, det vill säga den har mer än dubblats, säger Markus Snellman, teknisk chef på Snellmans Köttförädling Ab.

Med certifieringen kan Snellmans Köttförädling Ab uppfylla kraven i EU:s energieffektivitetsdirektiv, enligt vilket stora företag ska göra en energibesiktning minst vart fjärde år.

– I och med certifieringen har vi tagit fram mätare och mål på avdelningsnivå för att minska energiförbrukningen och vi följer upp dem månatligen. Detta är en gemensam fråga för hela personalen som också har utbildats i frågor kring energieffektivitet. Vi vill att alla ska vara aktiva i frågor som gäller energibesparingar, säger Raija Lillqvist, systemchef på Snellmans Köttförädling Ab.

– Energiledningssystem effektiviserar energiförbrukningen och minskar på så sätt energikostnaderna. Certifierade ledningssystem främjar bästa praxis och förbättrar rutinerna. Genom att certifiera sitt energiledningssystem enligt kraven i standarden ISO 50001 visar Snellman att företaget självt har börjat hantera energieffektivitetsfrågor, säger Helena Kunttu, produktchef och huvudutvärderare för utvärderingar av energiledningssystem på Inspecta Sertifiointi Oy.

Mer information:
Raija Lillqvist, systemchef, 044 796 6255