Hoppa till innehållet
Gm-vapaa tuotantoketju alkaa jo rehutehtaalla

Den gm-fria produktionskedjan inleds redan i foderfabriken

Utan gm-fri foderproduktion skulle vi inte heller ha en gm-fri nöt- och svinkedja. Det är på foderfabriken ansvar att se till att producenten får det foder, som inte genmanipulerats.

De kommersiella foderblandningar som är avsedda för utfodring av nötdjur är till största delen gm-fria. I produktion av svinfoder används åter ofta genmodifierad soja eller genmodifierad sojaolja. På marknaden i Finland finns det både gm-fritt och genmodifierat sojafoder. Vi fick bekanta oss med Finska Foders foderfabrik och höra deras synvinkel på en gm-fri produktionskedja.

Gm-friheten säkerställs genom provtagning

Finska Foder är å sin sida Finlands största producent som är specialiserad på produktion av djurfoder. Finska Foders produktionschef Jari Sivunen berättar att tillverkningen sker i fyra olika fabriker som är belägna i: Åbo, Kotka, Seinäjoki och Säkylä. Fabriken i Åbo är den enda som tillverkar genmodifierat foder. Tack vare separata fabriker kan vi säkerställa att genmodifierat foder och foder utan genmodifiering inte blandas ihop.
– Redan i samband med ankomsten till landet säkerställs det att sojan är gm-fri. Då ett parti anländer till Finland placeras det i karantän. Under den tid partiet är i karantän tar vi inom ramen för vår egenkontroll prover, varmed vi säkerställer att sojan är gm-fri. Även livsmedelssäkerhetsverket Evira övervakar genom stickprov att den soja som importeras är gm-fri, berättar Jari.

Det är inte enbart viktigt att säkerställa att sojan är gm-fri utan också att säkerställa dess kvalitet. Kvaliteten hos det foder som producerats säkerställs med de kvalitetskontrollsystem som finns vid Finska Foders fabriker, med hjälp av egenkontroll och genom intern auditering. Säkerställandet av fodrets kvalitet omfattar övervakning av ankommande råvaror, granskning av fodrets näringsämnen, en hög hygiennivå i produktionsprocessen och produktionssäkerhet samt analysering av slutprodukten och spårbarhet. Evira och Inspecta utför också kontrollbesök i fabrikerna årligen.

Foderindustrin bär alltså ansvar för det gm-fria fodrets spårbarhet, analysering av anskaffad råvara, att hålla isär gm-fritt foder från genmodifierat foder samt att leverera rätt foder till rätt behållare på gården. Ifall genmodifierade ingredienser har använts i fodret krävs det enligt lagen att man informerar om detta i samband med försäljningen och i varudeklarationen. Genom ett aktivt och öppet samarbete kan man hålla kedjan gm-fri allt från foderfabriken till den färdiga produkten.