Hoppa till innehållet
Gm-vapaa tuotantoketju on yhteinen vastuuasia

En gm-fri produktionskedja är en gemensam ansvarsfråga

På de livsmedel som härstammar från djur får förpackningspåskriften gm-fri användas endast om det djur som använts som råvara inte under något skede av sitt livslopp utfodrats med genmodifierat foder. Det låter kanske enkelt, men det krävs dock en lång process för att säkerställa gm-frihet i hela kedjan före man synligt kan använda märkningen gm-fri på produktpaketet. Det är i sista hand alltid produktens tillverkare som ansvarar för påskriftens riktighet.

Av Snellmans produkter är det de naturella färskköttsprodukterna som först förses med märket gm-fri. Processen att säkerställa har varit lång men absolut värd mödan, eftersom vi vill ge konsumenterna en möjlighet att göra naturligare val. Som garanti för gm-friheten finns utöver ett skriftligt avtal också Snellmans egenkontroll och myndighetsinspektioner. Inom ramen för egenkontrollen granskas att alla parter följer de skriftliga avtalen på överenskommet sätt. Livsmedelssäkerhetsverket Evira ansvarar för myndighetstillsynen över den frivilliga märkningen av produktionssätt och den bygger på tillsyn över företagarens egenkontroll.
– Med hjälp av egenkontroll försöker vi identifiera och kontrollera eventuella riskfaktorer i produktionskedjan. Det är alltså fråga om att kontinuerligt säkerställa riktigheten för märkningen gm-fri, säger Snellmans foderchef Kirsi Partanen.

Snellman auditerar sina avtalsgårdar med stickprov i samband med de normala rådgivnings- och gårdsbesöken. Under ett år tas stickprov på cirka 10 procent av svingårdarna och 5 procent av nötgårdarna. Dessutom auditeras alla nya avtalsgårdar i samband med att avtal ingås.

Vid granskningen går man tillsammans med gårdsägaren igenom foderbokföringen, det vill säga varudeklarationerna för det foder som används på gården, för att se att det foder som getts verkligen är utan genmodifiering. Vid granskningen går man också genom utfodringsplanen. Samtidigt erbjuder det ett bra tillfälle att diskutera frågor som gäller produktionen och djurens välmående. Som stöd för granskningen används ett frågeformulär där man anger vilka foder som används på gården och om de klassas som gm-fria. Då granskningen är gjord undertecknar både gårdsägaren och Snellmans representant formuläret. De uppgifter som samlats i formuläret matas sedan in i det elektroniska systemet för arkivering.

Snellman auditerar också foderfabrikerna för att säkerställa sig om att fodret inte är genmodifierat och om dess kvalitet redan i början av kedjan. Vid granskningen av foderfabrikerna fäster man speciellt uppmärksamhet vid att säkerställa att sojaprodukterna är gm-fria, vid fodrets spårbarhet samt att gm-fritt foder hålls åtskilt från genmodifierat foder.

– Vi samarbetar mycket med olika parter för att garantera fodrets kvalitet och gm-frihet. Vi försöker med hjälp av ursprungsbevis och analyser i många olika skeden av kedjan säkerställa gm-frihet, säger Kirsi.