Hoppa till innehållet
Possujen hyvinvointia mittaamassa

Mätning av grisarnas välmående

Riitta Pietilä och Johanna Sippola från ProAgria har varit med och utfört Welfare Quality®-undersökningens välmåendemätningar på Snellmans svingårdar.

– Syftet med WQ-mätningarna är att visa hur väl den finländska grisen mår. Med traditionell välmåendeuppföljning menas vanligen djurskyddsgranskningar, som endast fokuserar på regler och krav. Dessa berättar nödvändigtvis inte hela sanningen och är därmed inte särskilt användbara som välmåendemätare. Därför har man börjat följa upp svinens välmående noggrannare med hjälp av WQ-mätningar, säger Johanna.

 

– Detta kan vara en bra konkurrensfördel för Finland, speciellt när det rör sig om ett internationellt system, berättar Johanna. I WQ-mätningen koncentrerar man sig på själva djuret, eller kortfattat så bedömer man svinets kondition, beteende och miljö.

Efter besöket fick gården alltid muntlig respons gällande positiva och negativa saker. Därtill diskuterade man ofta även hur man kan förbättra situationen och om gården råkat på problem.

– Gårdarna har tagit väl emot utvärderingsbesöken. Det fanns mycket att diskutera både innan och efter utvärderingen. Det var trevligt att få se olika gårdar och deras positiva attityd, konstaterar Johanna.

WQ-resultat för Snellmans gödsvingårdar

Från Snellman deltog 15 slumpmässigt valda gödsvingårdar i undersökningen. På en allmän nivå var medeltalet för WQ-systemets fyra principer mycket högt på Snellmans gårdar. Alla Snellmans gårdar (100%) som deltog i undersökningen fick betyget utmärkt på en skala med fyra steg. I jämförelsematerialet fick endast 44 % av de slumpmässigt utvalda gårdarna samma betyg. Undersökningsresultaten visar att suggorna på Snellmans gårdar är tamare än jämförelsematerialet och i utmärkt skick.

Årliga WQ-mätningar som mål

– I framtiden kommer vi att låta göra WQ-mätningar varje år. Målsättningen är att en femtedel av våra gårdar ska testas varje år, säger Tomas Gäddnäs, primärproduktionens direktör på Snellman.

I Finland är bl.a. ProAgria certifierad tjänsteleverantör av WQ-välmåendeundersökningar.

– Det är viktigt att det finns en objektiv och oberoende part som kan följa upp djurens välmående på våra gårdar. WQ- mätningarna hjälper oss också att göra fortgående förbättringar i djurens välmående.

Vad är WQ?

Welfare Quality® är ett projekt finansierat av Europeiska Unionen, inom vilket man har skapat ett system för mätning av välmående hos produktionsdjur. Forskare från sjutton olika länder har deltagit i utvecklingen av systemet.

ätningar>