Hoppa till innehållet
Miljögärningar

Miljögärningar

Hur har Snellmans val att ersätta olja med biogas kunnat hjälpa miljön? Vilka andra åtgärder
har vidtagits för att spara på miljön? Vi bestämde oss för att prata med köttförädlingens
tekniska chef, Markus Snellman, om vilka steg Snellmans köttförädling tagit i energi- och
miljöfrågor de senaste åren.

Markus Snellman

Biogas – en helt koldioxidneutral energikälla

I augusti 2014 ersatte Snellmans Köttförädling all olja som används till uppvärmning och
ångproduktion med det helt förnybara bränslet biogas. Snellmans köttförädling är den enda
livsmedelsfabriken i Finland som använder biogas. Biogas är en helt koldioxidneutral
energikälla vilket betyder att inga koldioxidutsläpp förorsakas. Av biogasanvändingen
uppstår heller inga tungmetall-, svaveloxid-, stoft eller sotutsläpp. Här kan ni läsa mer om hur biogas tillverkas.

– När vi införde biogas hade vi som mål att spara 1 miljon kilogram olja per år, berättar
Markus.
– Vi lyckades toppa målet och har med biogas kunnat ersätta 1 150 000 kg olja per år. Tack
vare det har vi kunnat minska på koldioxidutsläppen med 3450 ton per år.

Markus är mycket nöjd med resultaten av bytet till biogas. Enligt honom är biogas det
absolut bästa alternativet till fossila bränslen, eftersom den inte tillför någon koldioxid till
atmosfären. Markus menar att det viktigaste är att Snellman förbrukar så lite energi som
möjligt. Därtill är det viktigt att återvinna spillvärme och som tredje sak lyfter Markus fram
energismarta lösningar, som värmepumpar.

Effektiva värmepumpar återanvänder spillvärme

Utöver biogas har fabriken under en längre tid använt värmepumpar i
uppvärmingsprocessen. Värmepumparna tar in överflödig spillvärme från kylanläggningen
och höjer temperaturen på värmen till den grad som behövs till processen. En värmepump
förbrukar 1 KW el och ger ut nästan 4 KW värme.

Den första värmepumpen installerades år 2007 och med hjälp av den kunde Snellman spara
in nästan 400 000 kg olja per år eller så mycket som 1 200 ton koldioxidutsläpp per år. Andra
värmepumpen installerades år 2009 och inbesparingar olja ökade då med dubbelt – 800 000
kg per år, vilket motsvarar 2400 ton koldioxidutsläpp.

–Nu i januari kommer vi att installera en tredje pump i fabriken, berättar Markus. Den ska
ersätta en del av processångan som vi använder idag. Vi räknar med en inbesparing på 2
miljoner KWh på årsnivå. Dessa tre värmepumpar omräknat i olja sparar nästan 3 tankbilar
olja per månad. Tack vare våra värmepumpar och uppvärmningen med biogas kan vi bespara
atmosfären på 7050 ton koldioxidutsläpp per år, förklarar Markus nöjt.

Använder fabriken på Granholmen några andra typer av värmeåtervinning?

– Jo, vi tar tillvara spillvärme från kylanläggningen på många olika sätt. Spillvärmen har en
temperatur på 25–30 grader. Allt varmvatten som används och uteluften till våra
ventilationsaggregat förvärms med spillvärme. Vi avfrostar också kylbatterier med
spillvärme. Den spillvärme som blir över går till värmepumparna, berättar Markus.

Snellman tar också tillvara kyla med så kallad free cooling. Det innebär att kylan från utsidan
(vintertid) kyls ner i fläktar på taket och den kalla vätskan leds in i kylsystemet. Vid några
minusgrader behöver till exempel inte medwurstfabriken någon maskinell kylning. Om man
räknar ihop all värmeenergi som vi sparar med återvinning samt värmepumpar och biogas,
har vi lyckats reducerat oljeförbrukningen med 2 900 000 kg olja per år. Det motsvarar en minskning
på 8700 ton koldioxidutsläpp per år, som i sin tur motsvarar så mycket som 7000 – 15000 tur
och retur-flygresor mellan Helsingfors och Tokio.

MILJÖGÄRNINGAR

Vattenreningsverket är ett mycket bra kretslopp

På fabriksgården på Granholmen kan man se ett stort reningsverk. Det är Snellmans egna
vattenreningsverk med kemisk och mekanisk rening av avloppsvatten. Reningsverket tar
bort fasta partiklar och ger ett rent avloppsvatten som Snellman kan skicka vidare till
stadens vatten. Genom att vi har vårt eget vattenrengöringsverk behöver vi inte belasta
stadens rengöringsverk

– Tack vare vårt reningsverk tar vi tillvara slam som sedan återvinns till biogas. Slammet som
tas ut från processen levereras till biogasanläggningen vid Jeppo Biogas. Via rötning i
biogasreaktorn utvinns biogas som sedan transporteras tillbaka som bränsle till oss. Vi får på
så sätt ett mycket bra kretslopp, förklarar Markus.

Till år 2020 har gjorts ytterligare planer för vattenåtervinningen. Genom att bygga ut den
befintliga reningsprocessen med ett biologiskt steg skulle man kunna återanvända 20 – 30
procent av vattnet. Den utvecklade reningsprocessen skulle medföra betydligt renare vatten
som kunde användas till lastbilstvätt och tvätt i fähuset. Vattenförbrukningen av rent vatten
skulle då samtidigt reduceras med 20 – 30 procent.

Vad är nästa steg för Snellman i energi- och miljöfrågor?

– Vi planerar att bygga en allmän biogastankningsstation på Granholmen. Stationen skall
vara färdig hösten 2019. Under detta år finns även planer på att införskaffa Finlands första
biogasdrivna djurförmedlingsbil, berättar Markus.
– Vi jobbar kontinuerligt med utvecklingen av energi- och miljöfrågor. Vi vill hitta lösningar
för att i framtiden kunna bli självförsörjande på energi.