Hoppa till innehållet
Kunnon maatiaispossu

Riktig lantgris

Riktig lantgris

Svinkedjan byggs upp kring temat ”En riktig lantgris från familjegården”. Bärande element i svinkedjan är öppenhet, ansvar och spårbarhet till familjegårdar samt finländsk genetik.

1. Respekt för goda traditioner

Vita finländska ursprungsraser, finländsk lantras och yorkshire har avlats på finländska familjegårdar i över 100 års tid. Yrkeskunskapen att välja ut goda släktlinjer har gått i arv från generation till generation, samtidigt som avelsmetoderna har förbättrats med åren. I den finländska svinaveln har god djurhälsa och noggrann individuppföljning alltid gått hand i hand.

2. Rejält finländskt även i generna

Finländsk lantras är lantgrisproduktionens kärna. För att förbättra grisarnas livskraft och välbefinnande används korsningsprogram i uppfödningen. Lantgrisen är en korsning av finländsk lantras och finländsk yorkshire. Figen Ab ansvarar för båda rasernas avelsprogram.

3. Uppfödning på familjegårdar

Lantgrisarna uppföds på rejäla finländska familjegårdar i enlighet med Snellmans Lantgårdens Bästa-programmet. Kännetecknande för Snellmans familjegårdar är att de är lokala samt att företagarna är knutna till verksamheten och själva aktivt bidrar till utvecklingen.

4. Avelsplan som hjälp i smågrisproduktionen

Lantgrisproduktionen planeras omsorgsfullt med hjälp av MPSisu rekryteringsprogram. Figen Ab:s utbildade rådgivare gör i samråd med gården ett avelsprogram och ger råd för förverkligandet. Vid auditeringen av lantgrisproduktionens produktionsmodell och djurmaterial uträknas ett index för gårdens engagemang, som bör vara minst 40/60 (målnivå över 50).

5. Optimerad naturlig utfodring

Lantgrisens utfodring planeras noggrant enligt djurens behov och förverkligandet uppföljs separat för varje uppfödningsparti. Noggrann analysering av foderråvarorna är utgångspunkten för en bra utfodringsplan. Av fodret består över 70 % av finländsk spannmål och spannmålsbaserade ämnesdelar. Noggrann utfodringsoptimering stöder djurens välbefinnande och sparar miljön. En liten tillsats av växtolja i fodret gör att fettets sammansättning blir lämpligt mjuk. De mättade fettsyrornas andel av den totala andelen fett i köttet är endast ca 35 %.

6. Ett fungerande hälsovårdsprogram för grisarna

Alla lantgrisar (100 %) uppfyller kraven för den nationella hälsonivån (www.sikava.fi). Familjegårdarna har hälsovårdsavtal med sin veterinär och en plan för förebyggande djurhälsovård. Gårdarnas kontinuerliga auditering av djurhälsan och svinstallmiljön sköts i samband med den ansvariga veterinärens hälsovårdsbesök, minst fyra gånger per år.

7. Noggrann uppföljning och dokumentering

I Sikavas hälsouppföljningsregister sparas uppgifter om gårdens hälsovårdsavtal, veterinärens besök på gården, analysresultat, medicineringar och eventuella avvikelser i djurens hälsotillstånd. Via Snellmans eget uppföljningsprogram, Anelma, uppföljs produktionen i realtid både på gårds- och företagsnivå. Uppfödningspartiernas händelser uppföljs och dokumenteras bl.a. med avseende på slaktkvalitet, dagstillväxt, djurhälsa, dödlighet och foderanvändning.

8. Knorren är en mätare på välmåendet

Omsorgen om lantgrisens välmående börjar redan i avelsprogrammet och i smågrisarnas individuppföljning. På riktiga familjegårdar är omsorgen om djurens välmående dessutom en hederssak som man månat om i generationer. Som garant för lantgrisens välmående får grisarna, till skillnad från många stora svinländer, behålla sin naturliga välbefinnandemätare, dvs. knorren.

9. Öppenhet och engagemang

Familjegårdarnas anknytning till lantgrisproduktionen baseras på öppenhet, frivillighet och förtroende. Även i kundkedjan råder full öppenhet. Parternas anknytning, motivation och engagemang har en avgörande betydelse för kvalitetskedjans funktion och framgång. Snellman har enligt undersökningar köttbranschens bäst anknutna och nöjdaste köttproducenter.

10. Bättre lönsamhet för bonden

Finländsk lantgris innehåller mycket kött och lite fett. Lantgrisen kan, tack vare högklassig genetik och god djurhälsa, uppfödas med optimerad utfodring och omsorgsfull skötsel till över 100 kg slaktvikt utan att bli fet. De sista kilona är de mest förmånliga för uppfödaren. En köttig och rejäl lantgris är till fördel för bondens ekonomi.


Figen – över 100 år av finländsk svinavel

Figens verksamhet bygger på en god genetik. Det gamla finska talesättet ”parantaa kuin sika juoksuaan”, som på svenska betyder att något blir bättre med tiden, förverkligas också i Figen Ab:s avelsprogram.

Centralteststationen i Längelmäki ger resultat
De finländska svinrasernas ärftliga framsteg har under de fem år som Centralteststationen i Längelmäki verkat gett svinuppfödningen t.o.m. nio cent/producerat kg kött i tilläggsnytta. På slaktlinjen märks framstegen i högre köttighet och bättre utvinning.

Figen fortsätter och utvecklar gamla svinavelstraditioner
Figen Ab tar över stafettpinnen för den över 100 år gamla finländska svinaveln, med respekt för traditionerna men med stark förankring i nutiden och branschens utveckling. Djuraveln håller på att övergå via genomiskt val till urval på dna-nivå. Även Figen Ab är med i branschens arbete med att utveckla morgondagens svinavelsprogram, i vilket smågrisarnas, suggornas och svinens hållbarhet och hela svinproduktionskedjans lönsamhet från semin till färdig produkt betonas. Utvecklingen stöder väl företagets värderingar.

Figen satsar på hållbar helhet
Figen är med sina två raser unik inom svinköttsproduktionens värld. Vårt mål är inte att avla fram en överstor grisproduktion, utan en hållbar helhet, där synergierna från smågrisproduktionen, djurens välmående, utvinningen vid slaktlinjen och raskorsningarna är optimerade för bästa möjliga resultat – för hela produktionskedjan.

 

Man litar på den finländska svinavelns kvalité såväl i Finland som ute i världen
Den finländska svinavelns kvalitet är välkänd både i Finland och i världen. Under de senaste fem åren har företaget närapå tiodubblat antalet sålda avelsdjur. Därtill säljs finländsk svingenetik i högre grad än någonsin utanför landets gränser, både som galtsemin och som avelsdjur. Exporten stöds förutom av en kvalitativ produkt även av världens bästa svinhälsoläge. Figen Ab:s ansvarsfulla avelsverksamhet grundar sig på de inhemska svinraserna, finländsk lantras och yorkshire, och företaget vill inte riskera Finlands utmärkta hälsoläge genom att importera svinmaterial utanför Finlands gränser.

Figen Ab

Snellmans Köttförädling Ab köpte FABA Svin Ab 1.12.2010. Köpet var ett viktigt steg i Snellmans strategi för köttförädlingen, där närproducerad mat och en ansvarsfull inhemsk produktionskedja med spårbarhet och renhet är viktiga element. Finländska svinraser utgör redan tidigare basen i Snellmans Lantgårdens Bästa svinproduktionskoncept. Läs mer om Figen köpet här.

Företagets namn ändrades till Figen Ab 1.7.2011.
Företaget har en galtstation i Ilmajoki, kontor i Dickursby och sex avelsrådgivare runtom i Finland.
Figen Ab:s dotterbolag Finlands Svinavel Ab bedriver en avelteststation i Längelmäki, Jämsä.
Figen Ab och Finlands Svinavel Ab har totalt 25 anställda.