Hoppa till innehållet
Snellman korvasi öljyn biokaasulla

Snellman ersatte oljan med biogas

Den här stunden har vi väntat på redan i några år men nu är den här – oljan ersattes med biogas. Naturlighet och strävan efter att ge människor möjlighet till det bättre är grundpelare i Snellmans verksamhet, beslutet av att övergå till biogas är än en gång ett steg vidare på den linje företaget valt. Uppvärmningen av köttförädlingens fabrik samt ångproduktionen sker nu med biogas från Jeppo biogasanläggning. Snellman är förresten den enda livsmedelsfabriken i Finland som använder biogas.

Hur tillverkas biogas?

Biogas fås då det slam som Snellman levererar till biogasanläggningen omvandlas till ren metangas. Slam fås bl.a. från fähuset, tvätthallen och som biprodukt från olika processer. Slammet transporteras med tankbilar till mottagningsbassängerna vid biogasanläggningen i Jeppo. Från mottagningsbassängerna flyttas slammet vidare till reaktorerna där det förvaras cirka 25-30 dagar. Förruttnelseprocessen kräver en jämn temperatur på 39 grader för att gas skall bildas. Gasen samlas i taket på reaktorn, varifrån den sedan sugs bort, kyls ner, rengörs och sätts i gasflaskor.

Vad används biogas till?

Ren processerad metangas dvs. biogas transporteras sedan till fabriken på flyttflak en gaskontainer. Då gaskontainern anländer kopplas den till tryckreduseringsstationen, där trycket reduseras före gasen förs vidare till brännarna. Vid Snellman används biogasen för att värma upp fabriken samt för ångproduktion. Ånga används i produktionen t.ex. i korvungnarna.

Biokaasun vastaanotto

Varför biogas?

Biogas är en helt koldioxidneutral energikälla vilket betyder att inga koldioxidutsläpp förorsakas. Av biogasanvändingen uppstår heller inga tungmetall-, svaveloxid-, stoft eller sotutsläpp. Biogasen produceras lokat, vilket skapar även nya arbetstillfällen i nejden.

För Snellman minskar koldioxidutsläppen med 3000 ton / år, då 1 milj. kilo olja ersätts med biogas. Därtill har man även kunnat förbättra fabrikens slamhanteringen ytterligare.